GAI

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

AKTUELLT INOM GAI


SENASTE NYTT
Seminarier fredag eftermiddag 15.00-16.30

25 september, 23 oktober, 20 november

Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen

Kostnad: 200:- (100:- för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.

Frågor och anmälan:
  Louise Boman, 073-600 54 14

Antalet platser är begränsat.

ÖPPNA SEMINARIER

Anmäl dig nu!

2018
11 april
Bengt Lauthers
Klinik- och Forskningsstudie av en psykoterapigrupp med Unga Vuxna

14 mars
Pia Litzell Berg och Monica Tegerstedt
Gruppsykoterapi med patienter med psykosdiagnos

14 februari
Hjördis Ahlin och Ulf Åkerström
Att arbeta som konsult med grupp och organisation

2017
7 november
Pia Litzell Berg
Longing and Belonging – ett seminarium utifrån John Schlapoberskys beskrivning av processer i grupper från boken From the Couch to the Circle. Detta kommer han också att presentera på en workshop i Stockholm i oktober

10 oktober
Maria Anter och Lena Wennlund
Att arbeta som co-terapeuter i gruppsykoterapi

12 september
Charlotta Dybeck och Christina Lloyd
Reflektioner från IAGPs 20:e konferens i Malmö augusti-18
”Rising Tides of Challenge and Hope”

Öppna seminarier hösten 2020
Information och anmälan
 

FREDAG 25 september
Tid: 15.00 - 16.30
Krister Sundholm talar om:
RELEVANSEN AV FÖREBILDER OCH EGENTERAPI I ARBETET SOM GRUPPTERAPEUT
(med utgångspunkt i sitt examensarbete i Diplomutbildningen i gruppanalys)


FREDAG 23 oktober
Tid: 15.00 - 16.30
Charlotte Uggla talar om:
INOM EN RAM KAN MAN SKAPA NÅGOT VACKERT
(med utgångspunkt i sitt examensarbete i Diplomutbildningen i gruppanalys)

FREDAG 20 november
Tid: 15.00 -16.30
Gabriele Biguet, kursledare, Catharina Asklin Westerdahl och Hjördis Nilsson Ahlin, reflektionsgruppsledare talar om:
KOLLEGIALA REFLEKTIONSGRUPPER - KAN DE BIDRA TILL DELTAGARNAS LÄRANDE OCH KOMPETENSUTVECKLING?
Erfarenheter från en årligen återkommande kurs om grupprocesser och ledarskap vid Karolinska Institutet. Processer och utmaningar som reflektionsgruppsledare och deltagare kan ställas inför


Varmt välkomna!


SPÄNNANDE EVENEMANG

5–7 september 2019
ATT LÄKA OCH LEKA
Konst och kultur i gruppen
X:e Nordiska konferensen i gruppsykoterapi
Xth Nordic Conference in Group Psychotherapy
Welcome to Stockholm, Sweden!


LONGING AND BELONGING in Group Psychotherapy
Under en workshop den 20 oktober 2018 utforskade vi tillsammans med John R. Schlapobersky gruppledarens särskilda ansvar. John har utbildat generationer av gruppanalytiker vid Institute of Group Analysis London och är en uppskattad föreläsare runt om i världen.


DIPLOMUTBILDNING I GRUPPANALYS


Vi planerar nu för kommande diplomutbildning i gruppanalys, men med anledning av det rådande läget med Corona har vi beslutat flytta fram kursstart till våren 2021.
Om läget tillåter kommer vi under hösten erbjuda en förberedande workshop eller seminarium.
Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till Louise Boman,  


Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter. Grundläggande är handledning på en grupp och deltagande i teoretiska seminarier. Egen terapi i grupp och deltagande i internationella konferenser rekommenderas, men är inte obligatorisk.
Läs mer om diplomutbildningen

BAKGRUND
I Sverige, till skillnad från i våra Nordiska grannländer och övriga Europa, finns inte längre någon utbildning i gruppsykoterapi. Gruppanalytiska institutet i Stockholm lever dock vidare. Vi som är medlemmar har alla arbetat i många år med olika typer av grupper, något som vi funnit mycket meningsfullt och givande såväl personligt som för våra klienter. I forskning där man jämfört individualterapi med gruppterapi får man inga skillnader i resultat, utom på en punkt - terapeuterna som arbetar med grupp blir mindre slitna. Gruppsykoterapi är sällan patienternas förstahandsval, men de som har erfarenhet av det uppger att de fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Psykoterapeuter som börjar arbeta med gruppterapi är ofta förvånade över hur mycket arbete som pågår i terapin, och inte minst hur intressant och stimulerande det är.


VI HAR HITTILLS GENOMFÖRT TVÅ UTBILDNINGARI maj 2017 avslutades den första utbildningen
Henric Hedberg, Jan Aronsson, Margareta Gardner, Jayesh Lindh, Charlotte Broms, Jan Erlandsson, Suzanne Öhman, Pekka Talamo, Liv Åström Kron, Don-Pauli Wigardt, Maria Holmqvist

Om du är intresserad kan du beställa kursdeltagarnas essäer direkt från författarna:

”Moraliska processer inom gruppen. Alternativa fakta”
  Jan Aronsson

”Återblick på Erstas diakonis insats efter flodvågskatastrofen 2004 med hjälp av gruppanalytiska teorier”
  Charlotte Broms

”Gruppterapi – som ett övergångsrum”
  Jan Erlandsson

”Reflektioner kring en terapigrupp för transpersoner”
  Margareta Gardner Olsson

”Tankar om gruppanalys från en eventuellt blivande psykologs håll”
  Henric Hedberg

”En krock mellan två världar – den medicinska och den hermeneutisk-fenomenologiska”
  Maria Holmqvist

”Ett gruppanalytiskt förhållningssätt vid organisationsförändringar”
  Jayesh Lindh

”Gruppens potential och modellerande ledarskap”
  Pekka Talamo

”Jag vet inte hur man gör”
  Liv Åström Kron

”Om att avsluta handledningsgrupper”
  Suzanne Öhman

I maj 2019 avslutades den andra utbildningen
Charlotte Uggla, Krister Sundholm, Hannele Moisio, Maria Carola Bure, Charlotta Dybeck (Kursledare), Michael Mandahl, Eva Ullman

Om du är intresserad kan du beställa följande essäer direkt från författarna:

"Gränser"
  Hannele Moisio

"Från gruppdeltagare till gruppterapeut"
  Krister Sundholm

"Inom en ram kan man skapa något vackert"
  Charlotte Uggla

"Hur hitta fram till min version av ett gruppanalytiskt tänkande och vilken betydelse har det i det kontext som jag verkar i"
  Eva Ullman


GRUPPANALYS

Gruppanalysen utgår från att människan i grunden är en social varelse, som blir till och utvecklas i mötet med andra. Vi föds in i och lever våra liv i olika grupper, som familjen, släkten, arbetsplatsen och vänkretsen. Dessa grupper är en del av samhället och påverkas av kulturen, historien och tidsandan. Det är i alla våra grupper som vår verklighet skapas, bestäms och förändras.

Gruppanalysen utvecklades ur en form av gruppsykoterapi, som kombinerade kunskap från psykoanalysen med förståelse för mellanmänskliga relationer och sociala fenomens betydelse. S.H. Foulkes, som grundlade gruppanalysen i mitten av förra seklet, menade att de problem som människor har i grunden handlar om kommunikation och att de uppstår i gruppsituationer. Därför, menade han, kan problemen bäst förstås och förändras just i en grupp.

Gruppanalysen har därefter utvecklats och påverkats av en rad discipliner som modern psykodynamisk teori, informations- och kommunikationsteori och kulturantropologi. Systemteori liksom utvecklings- och socialpsykologi har också haft stor betydelse för dess utveckling.


GRUPPANALYTISKA TILLÄMPNINGAR

Gruppanalysens vanligaste tillämpningsområde är idag gruppanalytisk psykoterapi i små och medelstora grupper. Den vänder sig till människor som på olika sätt och i olika grad upplever konflikter och problem i sin tillvaro med andra - i arbetslivet eller privat.

Många människor beskriver att de har svårt att vara med andra och att "komma till sin rätt" i en grupp - i familj och arbetsgrupper. Gruppanalys kan ge möjlighet att förstå sig själv och andra, att pröva nya sätt att relatera och upptäcka nya sidor av sig själv, sidor som vi kanske inte visste fanns. Foulkes kallade detta för "ego training in the group".

 

Gruppanalysen vänder sig även till dem som intresserar sig för att söka kunskap och insikt om människor i samverkan och kan med fördel användas i utbildningar för exempelvis diakoner, präster, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och lärare.

Ett annat tillämpningsområde är organisationsutveckling. Genom att arbeta med roller och mandat, kommunikation och grupprocesser kan tillämpad gruppanalys bidra till att förbättra arbetsmiljön.

VILKA ÄR VI
GRUPPANALYTISKA INSTITUTET I STOCKHOLM (GAI)

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

Idag utgörs GAI av 15 gruppanalytiker, de flesta verksamma i Stockholm. Medlemmarna är aktiva i olika utbildningssammanhang med såväl klinisk som organisationspsykologisk inriktning.

Institutet arrangerar varje år en tredagars introduktionskurs i gruppanalys. Seminarier inom olika områden där ett gruppanalytiskt perspektiv är intressant anordnas också fortlöpande.

MEDLEMMAR I GAI

  Ann Örhammar

  Babis Carabeidis

  Bengt Lauthers

  Charlotta Dybeck

  Christer Sandahl

  Christina Lloyd

  Hjördis Nilsson Ahlin

  Inge Widlund

  Lars Lorentzon

  Lena Wennlund

  Louise Boman

  Maria Anter

  Monica Tegerstedt

  Paul Benér

  Pia Litzell Berg

  Ulf Åkerström